Dolamit Filtrasyon Sistemleri

Dolamit Filtrasyon Sistemi

Dolomit Filtreleme Birimi: Düşük pH'lı ürün suyu, dolomit biriminden geçirilerek suyun içindeki kalsiyum, magnezyum ve karbonat miktarını artırır. Böylece, yeniden mineralizasyon işlemi tamamlanmış olur. 

Dolomit, kireçtasinda kalsiyum ve magnezyumun birlikte yer almasindan olusan dogal bir mineraldir. Kimyasal formülü CaMg (CO3)2dir. Fiziksel ve kimyasal yapısına bagli olarak Su Arıtma sektöründe post filtrasyon (re mineralizasyon) işlemi için kullanilmaktadir.

Ters ozmoz sistemi sonrasinda saflastirilmis olan ürün suyunun pH degerini yükseltmek ve insan sağlığına faydali olan mineralleri kazandirmak için kullanilmaktadir. Dolomit filtreler manuel kontrollüdür. Su, filtre içerisinde yukaridan asagiya dogru süzülürken dolomit minerali eriyerek suya kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi dogal mineraller kazandirilmis olur
 

Özellikleri

 • Yüksek kalite
 • Borularda korozyona karşı koruma
 • Su kalitesini iyileştirir
 • Doğal ürün
 • NIPH onayladı
 • Alkali filtreler için uygundur
 • Kalsiyum ve magnezyum varlığı
 • Sınırsız raf ömrü

Uygulama

Dolomit minerali, filtrasyon ve içme suyunun işlenmesi için yaygın olarak kullanılır: ters osmoz sisteminden sonra arıtılmış suyun pH değerini arttırmak. Filtredeki su üstten alta doğru süzülürken dolomit minerali çözülür ve kalsiyum, magnezyum ve karbonat gibi suya doğal mineraller sağlar.

 • CO 2 giderimi, pH düzeltmesi ve yumuşak suyun yeniden mineralizasyonu
 • Damıtılmış ve / veya RO suyunun yeniden mineralizasyonu
 • Demir ve manganezin giderilmesi
 • Tatlı suyun tadını ve görünümünü iyileştirmek

Sulardaki ( Ph ) değeri neyi ifade eder

pH; hidrojen iyonunun aktivitesi cinsinden bir asit veya bazın derecesini ifade eder. Bir maddenin pH değeri hidrojen iyonu [H+] ile hidroksil iyonunun [OH-] derişimlerinin oranına direk bağlıdır. Eğer H+ derişimi OH- derişiminden fazla ise çözelti asidik; yani pH değeri 7 den düşüktür. Eğer OH- derişimi H+ derişiminden fazla ise çözeltimiz bazik; yani pH değeri 7 den büyüktür. Eğer OH- ve H+ iyonlarından eşit miktarlarda mevcutsa, madde 7 pH değerine sahip olmak üzere nötrdür.

 

Asit ve bazlar her biri serbest hidrojen ve hidroksil iyonlarına sahiptirler. Belli koşullarda ve belli bir çözeltide hidrojen ve hidroksil iyonlarının ilişkileri sabit olduğu için, birini tespit etmek diğerini bilmek ile mümkündür. Bu anlamda, pH, tanımsal açıdan hidrojen iyonu aktivitesinin seçici bir ölçümü olsa da, hem alkalinlik hem de asitliğin bir ölçüsüdür. pH logaritmik bir fonksiyon olması açısından, pH değerindeki bir birimlik değişim hidrojen iyon derişimindeki 10 katlık değişime karşılık gelir. Suyun ( Ph ) degerini yükselmek için Dolamit minerilizasyon filtresi olarak suarıtma teknolojisinde yaygın olarak kullanılır.

DOLAMİT NEDİR

Kalsiyum ve Magnezyumun çift karbonat bileşiği olan Dolomit’in kimyasal formülü  CaMg(CO3)2  olup, dolomitin  kalsitten ayrı özellikte bir mineral olduğu ilk kez Fransız Jeolog  Deodat de Dolomieu tarafından belirlenmiş ve 1791 yılında Count Dolomien tarafından isimlendirilmiştir.

 

Kimyasal olarak bileşimi aşagıdaki gibidir

CaCO3  : %54,35

CaO      : %30,4

MgCO3   : %45.88

MgO      : %21.7

CO        : %47,9

 

Dolomit, kireçtaşlarından CaO 'in yerini kısmen veya tamamen MgO 'in alması ile oluşmaktadır. Bu yüzden bileşimi açısından kireçtaşları ile ilişkisi olup, yanalda ve düşeyde daima kireçtaşları ile geçişlidir. Bünyedeki kalsit ve dolomit oranlarına göre bazı araştırmacılar tarafından teorik bileşim baz alınarak şu şekilde sınıflandırılmaktadır; Teorik % CaCO3 + % 10 ve fazlası  CaCO3       

Kalsitik  Dolomit

  MgCO3 % 5-10      Magnezyumlu Kireç Taşı              

  MgCO3< % 5         Kireç Taşı

Ticari olarak dolomite çeşitli ısı değerlerinde işlemler uygulanabilir. Kalsinasyon işlemi uygulanmamış dolomite "ham dolomit", 1100 oC'de ısıl işleme tutulmuş dolomite "Kalsine dolomit", 1650 oC ile 2100 oC arasında ısıl işleme tabi tutulmuş dolomite ise "sinter dolomit (Dead Burned Dolomite)" denir. Prensip olarak karbonatlı kayaçlardan kireçtaşı ve dolomit, endüstride kullanılan en önemli kayaçlardır. Kireçtaşı, çoğunlukla CaCO3 içeren sedimanter bir kayaçtır. Dolomit ise CaCO3 ve MgCO3 içeren kayaçlardır. Aragonit ( CaCO3)  kalsitle aynı kimyasal özelliğe sahip olmasına rağmen kristal yapısı bakımından farklıdır. Aragonit, kalsitin zaman içerisinde altere olması ile oluşmuş metastabil bir mineraldir. Diğer karbonatlı mineraller siderit (FeCO3), ankerit (Ca2MgFe(CO3)) ve magnezit (MgCO3) 'dır. Magnezit genellikle kireçtaşı ve dolomitle beraber bulunur ancak az miktarda bütünün içinde yer almaktadır. Benzer özellikleri sebebiyle, karbonatlı mineralleri bir diğerinden ayırt etmek pek kolay olmamaktadır. Özgül ağırlık, renk, kristal formu ve diğer fiziksel özellikleri, kayacın monomineralik olması koşuluyla, tanımlamalarda yardımcı olmaktadır. Seyreltilmiş hidroklorik asit çözeltisinde farklı minerallerin çözünme hızları, bu tür minerallerin arazide tanınmaları için yararlı bir yöntem olarak bilinmektedir.

Kalsit, seyreltilmiş HCI çözeltisinde dolomitten çok daha fazla çözünmektedir. Böylece eğer taze bir yüzey üzerinde bu yöntem denenecek olursa, dolomitin bulunduğu yüzeye el lensi ile bakıldığında çeşitli rölyefler görülecektir. Diğer bir teknik boyama tekniğidir bu teknik aslında aragonit-kalsit ve dolomit yönünde azalan çözünme farklılığı esasına dayanmaktadır. Ancak bu yöntemin arazide kullanılması oldukça zordur, genellikle laboratuar ortamında kullanılmaktadır. X-Ray difraktometre teknikleri esas olarak iri boyutlu numunelerin karbonat mineralojisinin laboratuvar ortamında belirlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde kayaç içerisindeki kalsit dolomit oranı veya bu minerallerin yüzde değerleri bilinen bir standarda göre kıyaslanarak bulunabilir. Binoküler mikroskop kullanılarak yapılan ince kesit analizleri de bu karbonatlı kayaçların tanınmalarında yardımcı olmaktadır. Kalsit, dolomit ve ankerit'in ince kesitlerde boyama işlemi yapılmadan tanınmaları oldukça zordur. Bu tanımlamalar sırasında, karbonat taneciklerinin tipi, dokusu ve yapıları araştırılmaktadır. Tanımlamalarda kullanılan  en önemli unsurlardan birisi de fosil ve fosil izleridir.

Diğer önemli bir ayırt edici özellik de renktir. Renk minerallerin kabaca saflığı hakkında fikir sahibi olunmasına yardımcı olur. Ancak, bunun yanıltıcı da olabileceği unutulmamalıdır. Karbonat dışı mineralin küçük bir miktarı, renk değişiminin olması için yeterli olmaktadır. En meşhur yapı taşlarından, Hindistan kireçtaşı % 0.2 'den daha az Fe2O3 içermekte ve bu içerik, malzemeye kahverengi ve sarımsı kahverengi bir renk vermektedir. Keza, Carthage Mermeri  ise kahverengi ve fosilli bir malzeme olup, % 0.2 daha az demir ve alüminyum oksit içermektedir. Çok yüksek saflıktaki kireçtaşları, hafif kahverengi ile kül renginden beyaza uzanan bir renk içermektedir. Yeşil ve kül rengi gibi renkler içeren kireçtaşları genellikle, demir oksit veya karbonlu materyal içerdiğinin göstergesi olarak algılanmaktadır. Oksidasyon durumu arttıkça, renkler yeşile, kahverengiye ve kırmızıya doğru değişmektedir. Renk referans kartı, kayaç tanımlamalarında önemli katkı sağlayabilmektedir. Karbonatlı kayaçlardaki değişik miktarda ve tipte bulunan safsızlıklar, eğer söz konusu kayaçların yararlılık derecesini etkiliyorlarsa ekonomik  açıdan  önemli olmaktadırlar. Her safsızlık ile ilgili olarak en önemli iki soru vardır. Bunlar; ne kadar bulunur ve dağılımı nasıldır? sorularıdır. Bu safsızlıkların dikkate değer bir miktarı, kayaç içinde dissemine dağılımı ise bazı kullanım alanları için sorun olabilmektedir. Diğer taraftan safsızlıklar tabakalı bir şekilde kayaç içinde konsantre olmuşsa, bunlar bir zayıflık düzlemi oluşturarak, kayacın performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedirler. Karbonatlı kayaçlar içinde yer alan ve en iyi bilinen safsızlık, kildir.

Kil mineralleri esas olarak, Kaolinit, İllit, Klorit, Smektit veya bunların karışımından oluşmakta ve kayaç içersinde dissemine veya tabakalı halde bulanabilmektedir. Kilin temel moleküler yapısı silika tetrahedrali( bir silika atomu ve dört oksijen atomu) ve alüminyum ve/veya magnezyum oktahedrali (alüminyum veya magnezyum atomu ve altı hidroksil iyonu) şeklindedir. Diğer kimyasal elementler yapı içinde dağılmış halde bulunmaktadır. Bu yüzden de kimyasal analiz yolu ile kil mineralinin yapısını anlamak mümkün olmamaktadır. Ancak kil minerallerinin tanımlamak gerekliyse, x ışınları, diferansiyel termik analiz veya elektron mikroskopu yardımıyla tanımlamak mümkün olmaktadır. Çört diğer bir emprüte olarak karbonatlı kayaçlar içerisinde yer almaktadır. Çört'ler, nodüler lensler veya yataklar halinde  veya dissemine olarak bütün kayaç içinde gözlenebilmektedir. Esas olarak çörtler çok küçük taneli ( 1 - 10 Mikron) kuvars tanelerinden oluşmaktadır. Çört'ler genellikle bütün renklerde bulunmaktadır. Ağır çörtlerin sertlikleri 7 civarındadır ve kırma işlemleri sırasında büyük aşınmalara yol açmaktadırlar. Poröz çörtler ise esas olarak geniş yüzeyli olmaları sebebiyle alkaliler içinde çözünebilmekte ve kimyasal reaksiyona girebilmektedirler. Bu yüzden de beton yapımında sorun çıkarmaktadırlar. Silikat, karbonatlı kayaçlarda ayrı bir yapıda silt veya kum tanesi boyutunda kuvars mineralleri halinde bulunmaktadır. Bazen kuvars, damarlar halinde de bulunabilmektedir.

Klastik yapılı kireçtaşları özellikle dikkate değer bir oranda kuvars, silt ve kum içerebilmektedirler. Bu taneler etrafı karbonat ile kaplanarak oolitik bir yapı gösterebilmektedirler. Çok ince taneli dissemine olmuş organik maddeler dolomit ve kireçtaşlarının en bilinen yapısal elemanlarındandır. Bu maddeler kahverengi ve siyah renkli kayaçların oluşmasına sebep olabilmektedirler. Bunlara örnek olarak, bitümlü malzemeler, petrol ve benzerleri verilebilir. İnce kesitlerde çözünmeyen artıkların incelenmesinde çoğu karbonatlı kayaçlarda değişik oranlarda iz minerallere de rastlanmaktadır. Ancak bunların endüstriyel kullanımında pek fazla zararları bulunmamaktadır. (Örn. Cam Sanayiinde) ancak yapı elemanı olarak kullanılmaları sırasında, ürünün fiziksel özelliklerini etkilediklerinden bir miktar dezavantaj da oluşturabilmektedirler. Ekonomik öneme sahip çoğu karbonatlı kayaçlar, kısmen veya tamamen biyolojik olarak deniz suyundan  veya sığ deniz ortamında oluşmuşlardır. İçinde fosil bulunan bir kireçtaşı kesin olarak oluşumunun biyolojik bir orijinden geldiğini kanıtlar. Ancak herhangi bir tanımlayıcı unsur yoksa ve ince taneli bir yapı ise bunun küçük organizmalardan türediği anlaşılmalıdır. Örneğin kil ve silt boyutlu partiküller, ölü alglerin aragonitik keskin kabukları olabilir. Çekirdek etrafında kalsiyum karbonat birikmesi ile oluşan oolitler, yine alglerin aktivitesi ile oluşmuş olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Bazı bölgelerde mercan ve kalkerli alg’ler ki bunlar kireç saklayan organizmalardır, zamanında dalgalara karşı koyan ve resif (reef)  adı verilen büyük dalga kıran yapılar oluşturuyorlardı. Bu yapıların biyolojik aktif unsurları genellikle sığ denizlerde yer almakta olmalarından dolayı da oolitik formdan, iç içe geçmiş kalsiyum karbonatlı konsantrik yumrular oluşturmuşlardır. Zaman içinde çökelme ortamında biriken bu canlılar karbonatlı kayaçların oluşumuna kaynak teşkil etmişlerdir.

Karbonatlı kayaçların oluşumunu sağlayan bu depolanma alanlarının çevresi, oluşacak kayaçın saflığını, şeklini ve boyutunu ortaya koyması açısından oldukça önemli olmaktadır. Yüksek enerji zonlarında oluşan ve çok az karbonat dışı metaryal içermeyen kireçtaşları, yüksek saflıktaki karbonat minerallerinin kaynağını oluşturmaktadır. Düşük enerji alanlarında oluşan mikrit ise çok kil, silt ve karbonat dışı mineral içermektedir. Karbonat sedimanları depolama işlemi sonrası alterasyon ve modifikasyona son derece duyarlı olmaktadırlar. Dolomit'in orijini ekonomik jeologlar tarafından özellikle önemli olmaktadır. Bazı dolomitler, deniz suyunun presipitasyonu ile oluşurken, çoğu dolomitler, yüksek tuzluluktaki sular tarafından kalsiyum karbonatlı sedimanların veya kayaçların alterasyonu ile oluşmuşlardır. 1950'lerden sonraki karbonatlı kayaçların oluşumu üzerine yapılan modern araştırmalar, karbonatlı kayaçların sınıflandırılması konusunda dikkate değer bir etki yaratmıştır. Yeni bulunan bilgilerle çok sayıda sınıflama yapılmıştır. Endüstriyel jeologların nihai amacı  karbonatlı kayaçların orijinini bulmak değil onların kullanımına yönelik kimyasal ve fiziksel özelliklerini ortaya koyan bir sınıflama yapmak olmuştur. Karbonatlı kayaçlarla ilgili bir çok yaklaşımlar, klasifikasyon şeması temelinde yapılmaktadır. Ancak en yararlı kullanımı belki de onun kompozisyonu ve dokusu üzerinde yapılan sınıflamalardır. Kompozisyonu incelenirken en başta gelen husus kimyasal yapısı, tane veya fosil tipini saptama gibi minerolojik çalışmalardır. Dokuya ilişkin çalışmalar daha çok oluşum ve oluşum sonrası gelişen olaylara ışık tutan gözeneklilik, tane boyutu, kireç çamuru ve tane oranı gibi özelliklerdir. Karbonatlı kayaçlar doğada nadiren monomineralik yapıda bulunurlar. Bu kayaçların minerolojik bir klasifikasyonunun yapılabilmesi için, kalsit, dolomit ve karbonat dışı minerallerinin miktarındaki değişimlerin dikkate alınması gereklidir.

Kayaç tanımlamasının yapılabilmesi için böyle bir sınıflama yapılması, eğer yapısal parametreler de elde edildi ise,  son derece gereklidir, ancak endüstriyel amaçlar  için yeterli değildir. Kireçtaşı ve dolomitin endüstriyel kullanımında her ne kadar benzerlik bulunsa da belirli kullanım alanları için belirli daha özel kimyasal özelliklerin bulunması gerekmektedir. Bu özel gereksinmeler mineralojik özelliklerden çok kimyasal özelliklere dayanmaktadır. Bunlar CaCO3 (veya CaO),  MgCO3  (veya MgO) veya her iki oranın belli bir değerde olması safsızlıkların de tolere edilebilir ölçekte olmasıdır. Pratik bir kimyasal sınıflama örneğin % 97.5'dan  daha fazla CaCO3 içeren kireçtaşları, en yüksek kaliteli kireçtaşı, % 95'den fazla CaCO3 içerenler yüksek kaliteli, yüksek saflıktaki karbonatlı kayaç için ise CaCO3  + MgCO3 oranının % 95'den fazla olması gerekmektedir. Yüksek magnezyumlu dolomitler için % 43'den fazla MgCO3  (pür dolomit % 47.5 dolomit içerir) içermesi gerekmektedir. Mineralojik klasifikasyon sırasında yapılan dokusal klasifikasyon, karbonatlı kayaçların orijinini saptamaya yönelik jeolojik incelemelerden birisidir. Leighton ve Pendexter (1962) tarafından yapılan böyle bir çalışma, bir çok kireçtaşı için tane yapısı, mikrit miktarı (kireç çamur karışımı), çimento ve porozite gibi dört yapısal bileşenin göreceli olarak oranını karakterize ederek yapılmıştır.. Taneli ve mikrinitik malzemenin göreceli oranı, bir nomenclatural sistemin temelini oluşturmaktadır. Kuvvetli dip akıntıların olduğu  bölgelerde çamurların yataklanamamasından dolayı su akıntıları önemli ip uçları vermektedir. Diğer klasifikasyonlar, Folk (1962), Dunham (1962) tarafından, tane/çamur oranına göre yapılmıştır. Dolomit sınıflandırılmasında özel bir problem bulunmakta ve kireçtaşlarında olduğu gibi sınıflandırma yapmak mümkün olmamaktadır. Yataklanma sırasında dokusunun korunmuş olması durumunda, dokusal bir sınıflama yapmak mümkündür. Ancak çoğu zaman, esas doku kaybolmuş, onun yerine doku izleri yer almıştır. Birincil orijinli dolomitler için kristal büyüklüğüne göre bir sınıflama yapılır. Dolomit, fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak endüstride bir çok alanda kullanılır.

Kaynak: Dolomit - MTA Genel Müdürlüğü 

www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/dolomit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kmc su arıtma sistemi teknolojik çözümler sunar; 6 Lal WP / Lal NP Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 8 Lal-267WP / Lal-267NP Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 9 Lotus-72 Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 10 Lotus-80 / Lotus-80BP Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 11 Lotus-3620 Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 12 Loltus-75TC Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 13 Aksesuarlar 14 Purex Serisi Ultraviyole Su Dezenfeksiyon Sistemleri 16 Ecoline Serisi Ultraviyole Su Dezenfeksiyon Sistemleri 17 Aquamarine Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 18 Ruby Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 19 Coral Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 20 Safir Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 21 Pearl Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 22 Pearl Ultra Kabinetli Su Yumuşatma Sistemleri 23 Prime Serisi Yumuşatma Sistemleri 24 TİCARİ ÇÖZÜMLER 26 ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER 28 FİLTRASYON SİSTEMLERİ 30 Orion Kartuş Filtrasyon Sistemleri 32 Solid Seperatör Filtrasyon Sistemleri 33 Mega Filtrasyon Sistemleri 34 Ultrafiltrasyon Sistemleri 35 Everpure Soğuk İçecek Uygulamaları 36 Everpure Buz Filtrasyon Sistemleri 37 Everpure Yüksek Akışlı Sistemler 38 Everpure Sıcak İçecek Uygulamaları 39 Everpure Claris Ultra 40 DEZENFEKSİYON SİSTEMLERİ 42 Aria Ozonlama Sistemleri 44 Mika Dozaj Sistemleri 45 Purfect Serisi U.V. Su Dezenfeksiyon Sistemleri 46 Exxel Serisi U.V. Su Dezenfeksiyon Sistemleri 47 Puritron Serisi U.V. Su Dezenfeksiyon Sistemleri 48 MEDYA FİLTRASYON TEKNOLOJİLERİ 50 Antrasit-Kum Filtrasyon Sistemleri 52 Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri 53 Titan Antrasit-Kum Filtrasyon Sistemleri 54 Titan Otomatik Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri 55 Demir - Mangan Filtrasyon Sistemleri 56 Arsenik Filtrasyon Sistemleri 57 Kalsit - Dolamit Filtrasyon Sistemleri 58 İYON DEĞİŞTİRİCİLER 60 Supreme Serisi Su Yumuşatma Sistemleri 62 Maxim Serisi Su Yumuşatma Sistemleri 63 Maxim Serisi Tandem Su Yumuşatma Sistemleri 64 Maximus Serisi Su Yumuşatma Sistemleri 65 Helix Deiyonizasyon Sistemleri 66 Helix Mixbed Sistemler 67 Kalix Dealkalizasyon Sistemleri 68 70   TERS OSMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ  Opal Serisi Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 72 Opal CCR Serisi Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 73 Merkür CRO Serisi Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 74 Aspen LS Serisi Laboratuar Su Arıtma Sistemleri 76 Jüpiter Serisi Ters Osmoz Su Arıtma Sistemleri 77 Atlas Mobil Su Arıtma Sistemleri 78 Neptün Deniz Suyu Arıtma Sistemleri 79 ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ 80 Magellan Paket Atıksu Arıtma Sistemleri 82 Magellan Açık Kanal UV Serisi 83 KALİTE BELGELERİMİZ 84 İLETİŞİM BİLGİLERİ 86 3 4 A. O. SMITH SU TEKNOLOJİLERİ A.Ş. HAKKINDA 5 Tanıtım  Su Teknolojileri A.Ş. Hakkında Sürdürülebilirlik ve yenilik  tarihini belirleyen anahtar kelimeler olmuştur. Üretim ve uygulama düzeyine yenilikçi bir anlayışla yaklaşan  pazardaki lider konumunu sürdürmektedir. Bu anlayış, üretimde kullanılan malzemeler ve bileşenlerin seçiminden nihai ürün verimine kadar tüm süreci kapsar. Tarihçe 1874 yılında ABD’nin Milwaukee şehrinde kurulan , 70 yıldan uzun bir süredir müşterilere sıcak su dağıtmaya odaklanmış; bugün de dünya çapında müşterilere hizmet veren, nitelikli su ısıtma, su depolama ve su arıtma ürünlerinin öncü üreticisidir.  Su Teknolojileri A.Ş. dünya da olduğu gibi Türkiye’de de su arıtma ekipmanlarında en üstün kaliteyi, yüksek seviyede teknik destek ile bir arada sunmayı prensip edinmiştir. Şirketin üst düzeyde uzmanlık sahibi teknik personeli sürekli olarak yeni gelişmeleri takip edip, araştırmalar yaparak üretim kalitesinin ve kapasitesinin devamlı arttırılmasına olanak tanımaktadır. Bu durum, kalitenin sürekli olarak artmasına rağmen masrafların makul düzeylerde tutulabilmesinin anahtarıdır. Yeni Teknolojiler  Su Teknolojileri Türkiye kurulduğu günden bu yana sürekli yeni teknolojilerin arayışı içerisinde olmuştur. Şirketimiz ters osmoz, su yumuşatma, iyon giderme, nihai arıtma sistemleri gibi en etkili çözümleri bulmayı hedef almıştır. Satış ve pazarlama alanındaki hedefimiz, yeni teknolojileri ve ekipmanları müşterilerimize sunmaktır. Amacımız, müşterilerimizin gereksinimlerini karşılayacak en uygun çözümleri belirlemek ve müşterilerimizin yeni teknolojiler hakkındaki bilgilerini güncel tutmak için ihtiyaç duyulan süreci geliştirmektir. Ana hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları doğru çözümleri en uygun fiyatla sunmaktır. Müşterilerimize kendi markalarımız ve ithal ürünlerden oluşan geniş ürün gamımızla en üstün kaliteyi sunmaktayız. 6 EVSEL ÇÖZÜMLER 7 Evinizin tüm su ihtiyacına etkili ve ekonomik çözümler Suyun evinize girdiği andan itibaren temiz ve kaliteli kullanım ve içme su ihtiyacının olduğu her noktada  ürünleri yer almaktadır. Giriş suyunuzda olabilecek yüksek miktarda tortu ve partiküler madde için filtrasyon sistemlerimiz, sert suların zararını engellemek için yumuşatma sistemlerimiz, temiz ve sağlıklı su içebilmeniz için ters osmoz cihazlarımız ile evinizin tüm su ihtiyacına etkili çözümler sunmakla birlikte evsel kullanım sonucu oluşan atık suların bir kısmının veya tamamının geri kazanımı için projelendirdiğimiz atık su arıtma sistemlerimizle sizlere doğa dostu çözümler sunmaktayız. Filtrasyon sistemleri;  filtrasyon sistemleri ile giriş suyunuzdaki kaba tortu ve partiküler maddeleri arındırarak evinizdeki kullanım suyu kalitenizi arttırıyoruz. Ters Osmoz su arıtma sistemleri; İçme suyunuzun kalite, görünüm,tat ve kokusunu olumsuz etkileyen serbest klor, organik madde ve diğer kirleticiler bazı şebeke ve kuyu sularında yoğun olarak bulunmaktadır.  evsel arıtma sistemleri çok aşamalı filtrasyon teknolojisi ile size lezzetli, berrak, kokusuz ve sağlıklı içme suyu sağlar. Yumuşatma sistemleri; Sert su kullanımı sonucunda ev ya da işletmelerinizde birçok sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yumuşatma sistemleri, kullandığınız cihazları kireçli suyun zararlarına karşı korurken ayrıca genel boru hatlarınızda kirecin sebep olduğu daralma, tıkanma, delinme ve aşınmaları engeller. Yumuşak su, çamaşır ve bulaşık makinelerindeki deterjan kullanımınızı azaltır. Banyo sırasında az miktarda şampuan ile daha çok köpük ve kolay hijyen sağlarsınız. Yumuşak su teninizde yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm ve sağlıklı bir his verir.  yumuşatma sistemleri ile yaşam konforunuz arttırırken çevreye duyarlı ve ekonomik çözümler elde edersiniz Atıksu arıtma sistemleri; Şehir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı yerleşim bölgelerinde evsel kullanım sonucu oluşan atıksuların geri kazanımı ve bertarafı amacıyla projelendirilen atık su arıtma sistemlerimiz ile müşterilerimize etkili çözümler sunmaktayız. SİSTEM ÇÖZÜMLERİ Evsel Çözümler; Evinizde kaliteli içme ve kullanım suyu ihtiyacınızı maksimum verimle sağlamak amacıyla tasarlanan A.O.Smith su arıtma ve yumuşatma sistemleri ile evinizdeki yaşam kalitenizi arttırıyoruz. 7 8 EVSEL ÇÖZÜMLER TERS OZMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ LAL-WP (MOTORLU) / LAL-NP (MOTORSUZ) TERS OSMOZ’DA BULUNAN FİLTRELER AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL 1 2 3 4 5 Sediment Filtre Granül Aktif Karbon Filtre Blok Aktif Karbon Filtre Membran Filtre İnline Karbon Filtre Sisteme giren şebeke suyu 1.aşamada 10” boyutundaki 5 mikron tortu filtreden geçirilerek süzülür. 2. aşamada Granül Aktif Karbon filtre; suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin arıtımı için kullanılır. 3. aşamada Blok Aktif Karbon filtre; sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir. Sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir. Hindistan cevizi kabuğundan imal edilen inline kartuş filtre suyunuza lezzet vererek içimi hoş hale getirir. TEKNİK ÖZELLİKLER MODEL MEMBRAN İŞLETME BASINCI SİSTEM TANK SİSTEM TANK LAL-WP LAL-NP 75 GPD 50 GPD 28 (L) x 44 (H) x 28 (W)  37 (L) x 48 (H) x 17 (W) 28 (L) x 44 (H) x 28 (  37 (L) x 48 (H) x 17 (W)W) 12,5 4,7 11,7 4,7 5 bar 5 bar POMPA BOYUTLAR (cm) AĞIRLIK (kg) 24V − FAYDALAR • Sudaki kötü tat ve kokuyu gideren yüksek kapasiteli filtreler. • Yüksek kir tutma kapasitesi. • İçme suyu ve yemek pişirme suyunda mükemmel lezzet • Şişe veya damacana suyuna göre daha hesaplı ve çevreye duyarlı su elde etme. • Fabrikada %100 test edilmiş, steril ve kuruluma hazır. ÖZELLİKLER • 5 Aşamalı Filtreler: • Beyaz kaplamalı çelik duvar montaj plakası • Debi kısıtlayıcı 300 ml/M • NSF Standartlarında 3.2 galon kapasiteli plastik su depolama tankı. • Çek valf LAL-WP modelinde; • RO pompası 24V ve transformatör 220V/50Hz • Yüksek basınç anahtarı • Alçak basınç anahtarı KURULUM SETİ İÇERİĞİ • 5 m uzunluğunda 1/4” beyaz hortum • 1 adet siyah filtre kabı anahtarı • Gerekli tüm bağlantı elemanları • Kullanım kılavuzu • 1/4"Krom kaplama musluk. • 1/4"Krom kaplama küresel vana. Ters Osmoz (RO) günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Bu sistem tabiatta gerçekleşen osmoz olayının yapay olarak tersine çevrilmesi ile gerçekleşir. Suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. 9 LAL-267WP (MOTORLU) / LAL-267NP (MOTORSUZ) EVSEL ÇÖZÜMLER TERS OSMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ TERS OSMOZ’DA BULUNAN FİLTRELER AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL 1 2 3 4 5 Sediment Filtre Granül Aktif Karbon Filtre Blok Aktif Karbon Filtre Membran Filtre İnline Karbon Filtre Sisteme giren şebeke suyu 1.aşamada 10” boyutundaki 5 mikron tortu filtreden geçirilerek süzülür. 2. aşamada Granül Aktif Karbon filtre; suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin arıtımı için kullanılır. 3. aşamada Blok Aktif Karbon filtre; sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir. Sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir. Hindistan cevizi kabuğundan imal edilen inline kartuş filtre suyunuza lezzet vererek içimi hoş hale getirir. TEKNİK ÖZELLİKLER MODEL MEMBRAN İŞLETME BASINCI SİSTEM TANK SİSTEM TANK LAL-267NP LAL-267WP 50 / 75 GPD 50 / 75 GPD 37 (L) x 48 (H) x 17 (W) 25 (L) x 37 (H) x 25 (W) 37 (L) x 48 (H) x 17 (W) 25 (L) x 37 (H) x 25 (W) 12,5 4,7 17,5 4,7 5 bar 5 bar POMPA BOYUTLAR (cm) AĞIRLIK (kg) − 24V FAYDALAR • Sudaki kötü tat ve kokuyu gideren yüksek kapasiteli filtreler. • Yüksek kir tutma kapasitesi. • İçme suyu ve yemek pişirme suyunda mükemmel lezzet • Şişe veya damacana suyuna göre daha hesaplı ve çevreye duyarlı su elde etme. • Fabrikada %100 test edilmiş, steril ve kuruluma hazır. ÖZELLİKLER • 5 Aşamalı Filtreler: • Beyaz kaplamalı çelik duvar montaj plakası • Debi kısıtlayıcı 300 ml/M • NSF Standartlarında 3.2 galon kapasiteli plastik su depolama tankı. • Çek valf LAL-267WP modelinde; • RO pompası 24V ve transformatör 220V/50Hz • Yüksek basınç anahtarı • Alçak basınç anahtarı KURULUM SETİ İÇERİĞİ • 5 m uzunluğunda 1/4” beyaz hortum • 1 adet siyah filtre kabı anahtarı • Gerekli tüm bağlantı elemanları • Kullanım kılavuzu • 1/4"Krom kaplama musluk. • 1/4"Krom kaplama küresel vana. Ters Osmoz (RO) günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Bu sistem tabiatta gerçekleşen osmoz olayının yapay olarak tersine çevrilmesi ile gerçekleşir. Suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. 10 EVSEL ÇÖZÜMLER TERS OZMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ Lotus-72 TEKNİK ÖZELLİKLER MODEL MEMBRAN İŞLETME BASINCI SİSTEM TANK SİSTEM TANK 4,7   LOTUS-72 75 GPD 5 bar 37 (L) x 48 (H) x 21 (W) 25 (L) x 37 (H) x 25 (W) 15,2  BOYUTLAR (cm) AĞIRLIK (kg) TERS OSMOZ’DA BULUNAN FİLTRELER AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL 1 2 3 4 5 Sediment Filtre Granül Aktif Karbon Filtre Blok Aktif Karbon Filtre Membran Filtre İnline Karbon Filtre Sisteme giren şebeke suyu 1.aşamada 10” boyutundaki 5 mikron tortu filtreden geçirilerek süzülür. 2. aşamada Granül Aktif Karbon filtre; suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin arıtımı için kullanılır. 3. aşamada Blok Aktif Karbon filtre; sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir. Sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir. Hindistan cevizi kabuğundan imal edilen inline kartuş filtre suyunuza lezzet vererek içimi hoş hale getirir. FAYDALAR • Sudaki kötü tat ve kokuyu gideren yüksek kapasiteli filtreler. • Yüksek kir tutma kapasitesi. • NSF Standartlarında 3.6 galon kapasiteli plastik su depolama tankı. • İçme suyu ve yemek pişirme suyunda mükemmel lezzet • Şişe veya damacana suyuna göre daha hesaplı ve çevreye duyarlı su elde etme. • Fabrikada %100 test edilmiş, steril ve kuruluma hazır. • Toz ve kiri dışarıda tutan, kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kabinet kutusu sistemi ÖZELLİKLER • 5 Aşamalı Filtreler • RO pompası 75 GPD ve transformatör 220V/50Hz • NSF Standartlarında 3.6 galon kapasiteli su depolama tankları. • Yüksek basınç anahtarı • Alçak basınç anahtarı • Çek valf • Debi kısıtlayıcı 300 ml/dk • Pirinç selenoid valf ya da Dört yollu vana KURULUM SETİ İÇERİĞİ • 5 m uzunluğunda 1/4” beyaz hortum • 1 adet siyah filtre kabı anahtarı • Gerekli tüm bağlantı elemanları • Kullanma kılavuzu • NSF Sertifikalı 2 yıl garantili kurşun içermeyen musluk. • Temiz su depolama tankı Ters Osmoz (RO) günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Bu sistem tabiatta gerçekleşen osmoz olayının yapay olarak tersine çevrilmesi ile gerçekleşir. Suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. 11 LOTUS-80 (MOTORSUZ) / LOTUS-80BP (MOTORLU) EVSEL ÇÖZÜMLER TERS OSMOZ (RO) SU ARITMA SİSTEMLERİ TERS OSMOZ’DA BULUNAN FİLTRELER AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL 1 2 3 4 5 Sediment Filtre Granül Aktif Karbon Filtre Blok Aktif Karbon Filtre Membran Filtre İnline Karbon Filtre Sisteme giren şebeke suyu 1.aşamada 12” boyutundaki E3 tip 5 mikron Tortu Filtreden geçirilerek süzülür. 2. aşamada 12” boyutundaki E3 tipGranül Aktif Karbon filtre; suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar ile organik maddelerin arıtımı için kullanılır. 3. aşamada Blok Aktif Karbon filtre; sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat, koku ve renk bakımından iyileştirir. Sudaki mikrobiyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir. Hindistan cevizi kabuğundan imal edilen inline kartuş filtre suyunuza lezzet vererek içimi hoş hale getirir. TEKNİK ÖZELLİKLER MODEL MEMBRAN İŞLETME BASINCI SİSTEM TANK SİSTEM TANK LOTUS-80 LOTUS-80BP 50 / 75 GPD 50 / 75 GPD 42 (L) x 42 (H) x 17 (W) 24 (L) x 37 (H) x 25 (W) 42 (L) x 42 (H) x 17 (W) 24 (L) x 37 (H) x 25 (W) 5 bar 16 3,2 5 bar POMPA BOYUTLAR (cm) AĞIRLIK (kg) − 24V FAYDALAR • Sudaki kötü tat ve kokuyu gideren yüksek kapasiteli filtreler. • Yüksek kir tutma kapasitesi. • İçme suyu ve yemek pişirme suyunda mükemmel lezzet. • Şişe veya damacana suyuna göre daha hesaplı, sağlıklı ve çevreye duyarlı su elde etme. • Fabrikada 100% test edilmiş, steril ve kuruluma hazır. • Toz ve kiri dışarıda tutan, kullanım ve taşıma kolaylığı sağlayan kabinet kutusu sistemi. ÖZELLİKLER • 5 Aşamalı Filtreler • LED göstergeli kart sayesinde su sızıntı sensörü ve otomatik durma anahtarı • NSF Standartlarında 3.2 galon kapasiteli su depolama tankları. • Çek valf • Debi kısıtlayıcı 300ml/dk • Pirinç selenoid valf • LOTUS-80 tezgah altı RO cihazına uygun gri çelik plaka Lotus-80BP modelinde; • RO pompası 50 GPD ve transformatör 220V/50Hz • Yüksek basınç anahtarı • Alçak basınç anahtarı KURULUM SETİ İÇERİĞİ • 5 m uzunluğunda 1/4” beyaz hortum. • 1 adet siyah filtre kabı anahtarı. • Gerekli tüm bağlantı elemanları. • Kullanma kılavuzu. • NSF Sertifikalı 2 yıl garantili kurşun içermeyen musluk. • Temiz su depolama tankı. Ters Osmoz (RO) günümüzün en hızlı gelişen su arıtma teknolojisidir. Bu sistem tabiatta gerçekleşen osmoz olayının yapay olarak tersine çevrilmesi ile gerçekleşir. Suyun molekül yapısında filtrasyon yaparak kuyu ve şebeke suyundan kaliteli içme suyu elde edilir. 12 LOTUS-3620 TEKNİK ÖZELLİKLER MODEL MEMBRAN İŞLETME BASINCI LOTUS-3620 50 / 75 GPD 5 bar 45 (L) x 41 (H) x 24 (W) 15,5 BOYUTLAR (cm) AĞIRLIK (kg) TERS OSMOZ’DA BULUNAN FİLTRELER AŞAMA KARTUŞ FİLTRE AÇIKLAMA 3-6 AY 1-2 YIL 1 2 3 4 5 Sediment Filtre Granül Aktif Karbon Filtre Blok Aktif Karbon Filtre Membran Filtre İnline Karbon Filtre Sist

Bilgiler